Wczytuję dane...
Regulamin akcji Eco and Noble

Regulamin akcji "Eco and Noble"  

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji, jest Noble Group Wojciechowski Sp.J. posiadająca nr NIP 6372196103 (zwany dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem gratisowych opakowań rzęs jest Organizator.

3. Akcja przeprowadzona jest w specjalnie przeznaczonych do tego Eco Punktach, których listę można znaleźć na stronie www.ecoandnoble.pl.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników oraz partnerów Organizatora.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak wszystkich rodzajów paletek rzęs ECO VOLUME LASHES w Eco Punktach.

3. Czas trwania akcji: 9.03.2019r. do 30.04.2019r.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu trwania akcji.

 

§ 3. GRATISOWY PRODUKT

1. Gratisowym produktem w akcji jest jedna paletka rzęs ECO VOLUME LASHES (zwanych dalej “Gratisowym Produktem"). W dowolnie wybranym przez klienta rozmiarze, o ile będzie on dostępny w wybranym Eco Punkcie.

2. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany Gratisowych Produktów na gotówkę ani produktu innego rodzaju.

3. Uczestnik może zrzec się Gratisowego Produktu, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Każda osoba, która przyniesie 20 pustych i czystych plastikowych opakowań rzęs do wybranego przez siebie Eco Punktu otrzyma w zamian jeden Gratisowy Produkt.

2. Jednorazowo uczestnik może przynieść maksymalnie 20 paletek rzęs.

3. Paletka mini to równowartość połowy standardowej paletki. Uczestnik oddający paletki mini powinien oddać ich 40 sztuk. 

4. Paletki można przynosić jedynie do wyznaczonych punktów, sklepy nieoznaczone jako Eco Punkt oraz centrala firmy nie są objęte akcją.

5. Gratisowy Produkt zostanie wydany Uczestnikowi na miejscu, po spełnieniu wyżej wymienionych kryteriów.

6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem dany Uczestnik zostaje wykluczony z akcji.


§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania akcji.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Akcja Eco and Noble”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie do 30 dni.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z akcji będą rozwiązywane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad akcji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie www.ecoandnoble.pl.